Verztec คงไว้ซึ่งปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารโปรเจ็คของลูกค้า ซึ่งกำหนดไ้ว้ว่า

เราต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองอย่างโปร่งใส

ระบบการบริหารโปรเจ็คจะต้องง่ายพอๆ กับที่เชื่อถือได้

เราออกแบบระบบของเราให้ปรับตามความต้องการของคุณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้าน:

  • กำหนดการ
  • ขอบเขต
  • วันครบกำหนดส่งงาน
  • ผลิตภัณฑ์
  • เนื้่อหา
  • ลำดับความสำคัญระดับภูมิภาค

ไม่ว่าระดับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเช่นไร ก็จะไม่ส่งผลต่อการส่งมอบงานแปลตรงตามกำหนดการ บริษัทอย่างเช่น Invensys, Philips Consumer Electronics และ IBM เคยบอกกับเราว่า ความยืดหยุ่นของเรา้ได้ทำให้พวกเขาประสบ ความสำเร็จ