Verztec พิถีพิถันในการว่าจ้างพนักงานประจำซึ่งพนักงานที่คัดสรรเหล่านี้ต่างอุทิศตนและเวลาตลอดจนความมุ่งมั่น ซึ่งทีมงานเหล่านี้มีหน้าที่สรรหาและตรวจรับรองคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้านภาษา พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการ รวมถึงเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าตามปริมาณงานที่สามารถเสนอได้ในฐานะผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรม

นักแปลที่ได้รับการคัดสรรจะถูกแบ่งออกไปตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและภาษาแม่ที่ใช้อยู่เพื่อง่ายสำหรับกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้รับงานของลูกค้า Verztec นักแปลต้องประจำอยู่ในประเทศของตัวเองด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Verztec เข้มงวดในการใช้นักแปลที่อาศัยอยู่ในประเทศของตัวเองและเป็นเจ้าของภาษาซึ่งเข้าใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีสำหรับโปรเจ็คงานของลูกค้าทั้งหมด

เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการรับรองที่ Verztec ได้กำหนดไว้ นักแปลจะต้องผ่านแบบทดสอบด้านภาษาที่เข้มงวดที่ได้จัดไว้ก่อนหนึ่งชุด โดยแบบทดสอบจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการอาวุโสด้านการแปล นักแปลจะได้รับการจัดระดับตามความถูกต้องในการใช้ไวยากรณ์ การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบการเขียน ความถูกต้องของงานแปล รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ โดยคะแนนการทดสอบจะแยกเป็นคะแนนรวมตามประเภทและคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ได้ทำแบบทดสอบชุดเดียวกัน 20% ของนักแปลทั้งหมดที่ทำคะแนนได้ 60% ขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้ทำโปรเจ็คงานของลูกค้า

เมื่อผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพแล้ว นักแปลจะถูกประเมินอย่างต่อเนื่องในแง่ประสิทธิภาพในการส่งมอบงานให้ตรงตามเวลาอย่างสม่ำเสมอแก่ลูกค้า

ทีมงานเหล่านี้ยังมีหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง Verztec กับกลุ่มฟรีแลนซ์ ที่เราใช้บริการการแปลอยู่ การสร้างความมั่นใจว่าเรามีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม ไว้วางใจได้ในการจ่ายเงินค่าจ้างตรงตามเวลา และการมอบหมายงานให้ อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราสามารถรักษาทีมนักแปลคุณภาพชุดเดิมไว้ได้ครบ 100% สำหรับโปรเจ็คงานของลูกค้า

พนักงานในทีมนี้ยังต้องคอยตรวจสอบด้วยว่าราคาที่ Verztec เสนอไปนั้นเป็นราคาตลาดที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งเราใช้ราคาเหล่านี้เพื่อเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าโดยยังคงคุณภาพของงานที่สูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน