โครงการ bizSAFE โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงานด้วยการระลึกถึงความพยายามในการรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2014 เวิร์ซเทคมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบประกาศนียบัตร bizSAFE Level 3 จาก Workplace Safety and Health (WSH) Council

เวิร์ซเทคได้รับการตรวจสอบในด้านการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่างๆ

เวิร์ซเทคขอให้สัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงานต่อไป