Verztec ได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมและการประชุมทางธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญ

ด้านล่างคือภาพส่วนหนึ่งจากการประชุม สัมมนา และกิจกรรมองค์กรที่ Verztec ได้เข้าร่วมในปี


Global Legal & IP ConfEx 2018

งาน Global Legal & IP ConfEx 2018

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 25612017


Learning Technologies Asia 2017

งาน Learning Technologies Asia 2017

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 7-8 พฤศจิกายน 2560Litigation Conference

การประชุม Litigation Conference 2017

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 20-21 เมษายน 2560Global Legal & IP Confex

การประชุม Global Legal & IP Confex

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 25602016


Asia Ethics Summit 2016

Asia Ethics Summit 2016

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 6 ธันวาคม 2559HR Leaders Asia 2016

HR Leaders Asia 2016

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 12 ตุลาคม 2559Digital Marketing World Forum

Digital Marketing World Forum 2016

Country: สิงคโปร์

Date: 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559Global Legal Confex Singapore 2016

Global Legal Confex Singapore 2016

Country: สิงคโปร์

Date: 24 กุมภาพันธ์ 2559