Verztec ได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมและการประชุมทางธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญ

ด้านล่างคือภาพส่วนหนึ่งจากการประชุม สัมมนา และกิจกรรมองค์กรที่ Verztec ได้เข้าร่วมในปี


Localization World Bangkok

Localization World Bangkok

ประเทศ: ไทย

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 25572556


Localization World Singapore

Localization World สิงคโปร์

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 10 เมษายน – 12 เมษายน 25566th Annual Global Learning Summit @ Singapore

Global Learning Summit ครั้งที่ 6

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 4 มีนาคม - 6 มีนาคม 25562555


ASTD-STADA Asia Pacific Conference @ Singapore

ผู้สนับสนุนด้านการแปลอย่างเป็นทางการของ ASTD-STADA Asia Pacific Conference 2012

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 25552554


Global Entrepolis @ Singapore

ผู้สนับสนุนด้านการแปลภาษาอย่างเป็นทางการของ GES 2011

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 17 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2011HR Summit

HR Summit 2554

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 26 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2554Global Learning Summit

4th Annual Global Learning Summit

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 25542553


MIS - The Next Generation of Customers

The Next Generation of Customers

ประเทศ: สิงคโปร์

วันที่: 29 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2553