ในฐานะผู้ให้บริการระหว่างประเทศด้านการจัดการเนื้อหาระดับโลกและบริการโลคัลไลซ์เซชัน Verztec ตระหนึกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่และต่อสถานที่ซึ่งพนักงานของเราอาศัยอยู่

Verztec เชื่อว่า ชื่อเสียงในฐานะนายจ้างที่ขยันหมั่นเพียร ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ จะส่งเสริมความน่าเชื่อถือของเราในฐานะผู้ให้บริการด้านภาษาระดับโลก

ธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าการเงินและการทำกำไรจะช่วยให้เราอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองได้ แต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของ VERZTEC

เราตระหนักว่า ความสำเร็จทางธุรกิจของเรา ขึ้นอยู่กับการพัฒนา การทบทวน และการนำนโยบายการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมาใช้กับสิ่งแวดล้อม ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และการคัดสรรพนักงาน นอกจากนี้ เรายังพิจารณาและจัดการผลกระทบที่ธุรกิจของเรามีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก อันประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและบริการ คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่น

พันธะหน้าที่ของเราในการเป็นองค์กรบริษัทที่มีความรับผิดชอบ เห็นได้จากการใส่ใจต่อพฤติกรรมองค์กรที่มีจริยธรรม โครงการกองทุนบริษัท การมีส่วนร่วมต่อชุมชนของพนักงาน และการเข้าร่วมในอุตสาหกรรม

Verztec ให้คำมั่นว่าพนักงานของเราจะมีความซื่อสัตย์สุจริต และทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา

Verztec นิยามคำว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ว่า เป็นการกระทำเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า บุคลากร ผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งชุมชนที่เราทำธุรกิจอยู่ทั่วโลก

พันธะหน้าที่ต่อความรับผิดชอบขององค์กรเรา ประกอบด้วยห้าด้านสำคัญดังต่อไปนี้

 

บุคลากรของเรา

ที่ Verztec บุคลากรของเราคือรากฐานธุรกิจของเรา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของเรา เราให้ความสำคัญต่อพวกเขาอย่างสูง และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอยู่แล้ว พนักงานใหม่ของ Verztec ทุกคนเข้าร่วมในโครงการเข้ารับตำแหน่งที่ชื่อว่า “Living our Winning Ways” เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพิจารณาว่าตนเองได้รับอำนาจเพื่อทำงานอย่างประสบความสำเร็จ

โอกาสการพัฒนาที่ VERZTEC มอบให้ ช่วยให้แน่ใจว่าบุคลากรของเราจะมีทักษะการทำงานและความเชี่ยวชาญที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงานทุกวัน VERZTEC มั่นใจว่าพนักงานที่ชำนาญงานของเรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการทำงานที่เหมาะสมเพื่อบรรลุความสำเร็จที่เป็นไปได้สูงสุดในการทำงาน

ผู้นำที่ดีย่อมสำคัญต่อทุกธุรกิจ Verztec เข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน เราทำงานตามนโยบายเปิดกว้างในสำนักงานทั้งหมดของเรา ผู้จัดการของเราตระหนักว่า สิ่งสำคัญคือการรับฟังพนักงาน ให้คำปรึกษาและชี้แนะยามที่พนักงานต้องการ พร้อมทั้งช่วยเหลือในการปรับปรุงทักษะและเติมเต็มศักยภาพของพนักงาน

 

ลูกค้าของเรา

ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจเรา การเปิดกว้าง ความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด จำเป็นต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่า การติดต่อใดๆ กับลูกค้าและสาธารณะ สะท้อนความเป็นมืออาชีพ ความมีประสิทธิภาพ และความซื่อสัตย์ VERZTEC ยึดมั่นต่อการมอบบริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน และเราตรวจสอบความสำเร็จของเราในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าจากการส่งมอบบริการของเราโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ

เราส่งเสริมและปกป้องชื่อเสียงของเราผ่านการบูรณาการหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั่วทั้งบริษัท รวมทั้งวิธีการที่เราทำตลาดและจำหน่ายบริการของเราด้วย

 • เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดกว้างและโปร่งใสในการติดต่อธุรกิจทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • เรานำเสนอเฉพาะบริการที่เราสามารถส่งมอบได้เท่านั้น และพยายามส่งมอบให้ตรงตามที่เราได้ให้คำมั่นไว้
 • เราพยายามอย่างหนักที่จะส่งมอบบริการตามกำหนดเวลา และตอบสนองต่อคำขอข้อมูลอย่างทันท่วงที
 • เรายึดมั่นตามข้อผูกพันทางสัญญาและคิดค่าบริการของเราอย่างตรงไปตรงมา
 • เรามีระบบควบคุมอย่างเป็นทางการที่จะทบทวนงานใหม่ที่เป็นไปได้กับข้างต้น และความสามารถของเรา (ทั้งในแง่ของทักษะและทรัพยากร) เพื่อส่งมอบงานตามที่เสนอ

การบริการลูกค้า

ที่ VERZTEC สิ่งสำคัญลำดับแรกคือการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า ซึ่งได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและขนาดของธุรกิจของเรา บุคลากรของเราแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดเวลา ใช้ความรู้ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพและความสุภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เราเข้าใจความสำคัญของการติดต่อกับลูกค้า และติดต่อกลับทางโทรศัพท์และอีเมลภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ เราแจ้งลูกค้าทันทีที่เป็นไปได้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เราไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือกระบวนการที่ตกลงกันไว้ และร่วมกันกำหนดกรอบเวลาใหม่

ข้อคิดเห็นจากลูกค้า

Verztec มีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบความต้องการของลูกค้าผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและการส่งมอบโซลูชันการแปลที่ได้มาตรฐาน ที่เกินความคาดหวังด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่าย และการส่งมอบของลูกค้า

เพื่อวัดวิธีการทำธุรกิจของเราเพิ่มเติม เราจึงได้นำกระบวนการให้ข้อคิดเห็นแบบวงปิด (closed-loop) มาใช้โดยอาศัยข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการทำธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังได้นำกระบวนการตอบข้อซักถามของลูกค้าและกระบวนการร้องเรียนมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาใดๆ ของลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของเราทบทวนแต่ละปัญหากับผู้มีส่วนได้เสียภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และหาข้อสรุปเรื่องแผนปฏิบัติกับลูกค้าเพื่อยุติปัญหา

การนำกระบวนการเหล่านี้มาใช้ ช่วยให้เรายึดมั่นต่อการส่งมอบบริการคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพตลอดเวลาให้กับลูกค้า

 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่เรา

เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าในด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและการส่งมอบ เราจำเป็นต้องได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลาจากผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งคู่ค้าของเรา Verztec มีกระบวนการสร้างความผูกพันของผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นระบบ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประเมินขีดความสามารถของผู้จัดหาสินค้าและบริการในอนาคตของ Verztec วิธีการของเราคือการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราในบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

การคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนคุณค่าและคุณภาพที่สำคัญในธุรกิจของเรา การบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับเรา ในการทำธุรกิจทั่วโลก เราเชื่อมั่นในการเสาะหาสินค้าและบริการจากผู้จัดหาสินค้าและบริการที่ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเราหวังว่าผู้ที่เราทำงานด้วยจะมีจริยธรรมและค่านิยมเช่นเดียวกันกับเรา

นโยบายของ VERZTEC คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาสินค้าและบริการได้รับการสะสางภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดไว้

นโยบายของ Verztec คือการรับรองว่าผู้จัดหาสินค้าและบริการจะได้รับการติดต่อโดยไม่ล่าช้าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ และคำร้องเรียนใดๆ จากผู้จัดหาสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของผู้จัดหาสินค้าและบริการ

การมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์กับผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราจำเป็นต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการทำกำไรของ Verztec เราเรียกร้องให้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่เราทำงานร่วมกัน เราเห็นคุณค่าข้อคิดเห็นจากผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับบริการของเรา และวิธีการติดต่อสื่อสารของเรา เรายังตระหนักด้วยเช่นกันถึงสิทธิของผู้จัดหาสินค้าและบริการ ในการที่จะติชม ร้องเรียน หรือเสนอแนะเกี่ยวกับบริการและกระบวนการทำงานของเรา เรายึดมั่นต่อการนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้จัดหาสินค้าและบริการมาปรับปรุงบริการของเรา และเอาใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า

 

ชุมชนของเรา

Verztec ยึดมั่นต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น พนักงาน Verztec ได้รับการส่งเสริมให้กระทำการอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองในชุมชนของตน และสนับสนุนโครงการ องค์กรหรือบริการที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน

 • เราส่งเสริมให้พนักงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยการให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติและ/หรือด้านการเงินแก่ความริเริ่มที่ได้รับการอนุมัติ
 • เราสนับสนุนงานเพื่อการกุศลในท้องถิ่นและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการระดมเงินทุนเพื่อการกุศลที่ได้รับเลือกในระดับท้องถิ่นหรือส่วนบุคคล
 • เราสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการสรรหาบุคลากรและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อ เมื่อใดก็ตามที่สามารถกระทำได้
 • เราสนับสนุนธุรกิจและเวทีสำหรับมืออาชีพในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน

 

สิ่งแวดล้อมของเรา

Verztec อุทิศตนให้กับการเป็นผู้ให้บริการด้านภาษาระดับแนวหน้าของโลก โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงการประหยัดพลังงานในทุกๆ ด้าน

เราได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ดังต่อไปนี้

 • ลดของเสียโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติการทั่วโลกของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 • ส่งเสริมการรีไซเคิลภายในองค์กร ในหมู่ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และลูกค้าของเรา
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงาน น้ำ และวัสดุสิ้นเปลือง
 • ปลุกจิตสำนึกในหมู่พนักงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ปฏิบัติงานตาม (หรือสูงกว่า) กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขณะทำการตัดสินใจทางธุรกิจ

VERZTEC กำลังดำเนินโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย และจะมุ่งเน้นโครงการเร่งด่วนที่เป็นผลมาจากกลยุทธ์ระยะยาวของเราเป็นหลัก โครงการเร่งด่วน (ส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว) ได้แก่

 • การลดใช้กระดาษภายในสำนักงานและในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการสั่งพิมพ์เอกสารการตลาดให้น้อยลงและมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ และลูกค้า
 • VERZTEC ได้นำกระดาษกลับมาเวียนใช้ใหม่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และเรายังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการทำเช่นนี้ต่อไป ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เราจะให้ความสำคัญกับการนำของเสียอื่นๆ กลับมาเวียนใช้ใหม่
 • หากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงานใหม่ บริษัทจะนำอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมาย EnergyStar และ European EcoLabel มาใช้ หากสามารถทำได้
 • Verztec เรียกร้องให้จัดการประชุมผ่านจอวิดีทัศน์ และการประชุมทางโทรศัพท์ แทนการเดินทางไปยังสำนักงานของลูกค้าโดยทางรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน