ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในภาคสังคมและเศรษฐกิจบีบบังคับให้องค์กรต่างๆต้องพิจารณาถึงความพร้อมและทักษะของบุคลากรของตนอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นของสถานการณ์

ในโลกของการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อมีการเปิดเสรีสู่โลกภายนอกแล้วสถาบันต่างๆก็จะมีภาระในการให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ผู้รับบริการจำนวนมากยิ่งขึ้น และจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารการเรียนรู้ต่างๆเป็นหลายภาษาและมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมของผู้เรียนด้วย

ดังนั้นทั้งสำนักพิมพ์และสถาบันของรัฐที่มีความจำเป็นในการพัฒนาข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วและประหยัดโดยไม่ต้องการสร้างงานให้กับบุคลากรภายในจนมากเกินศักยภาพจึงเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเช่น Verztec เพื่อช่วยจัดเตรียมข้อมูลในส่วนนี้

Verztec สามารถช่วยคุณได้ด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ การพากษ์เสียงและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการแปลและโลคอลไลซ์เป็นภาษาต่างๆ

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

  • การฝึกอบรมผ่านเว็บ
  • การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์
  • สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  • แอปพลิเคชั่นแบบมัลติมีเดีย
  • ระบบบริหารการเรียนรู้
  • สื่อการเรียนรู้ประเภท XML แบบใช้ซ้ำได้
  • โปรแกรมการรับรองและประเมินผลซึ่งผู้เรียนสามารถกำหนดกรอบเวลาได้เอง
  • การพัฒนาคอนเทนท์แบบหลายภาษา