งานแปลกฎหมายมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต โดยได้รับแรงหนุนจากความซับซ้อนของมาตรการบังคับที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการเพิ่มระดับกิจกรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในภาคกฎหมาย

ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดใหม่ๆ สำนักกฎหมายและแผนกกฎหมายของบริษัท ต่างกำลังถูกท้าทายด้วยข้อเรียกร้องสำหรับการแปลเอกสารที่พุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ การที่ตัวแทนกฎหมายและกระทรวงต่างๆ ทั่วโลกได้รับมอบหมายให้ต้องจัดเตรียมคำแนะนำและคำปรึกษาให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่ตนให้บริการ ความจำเป็นสำหรับการถ่ายทอดข้อมูลที่ง่ายและถูกต้องจึงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรจากหลากหลายวัฒนธรรม หน่วยงานบริการสาธารณะหลายๆ แห่ง รวมทั้งหน่วยงานดูแลสุขภาพ จึงต้องให้บริการในหลายๆ ภาษาด้วยเช่นกัน

ค้นหาว่า Verztec สามารถช่วยจัดการกระบวนการทางกฎหมายด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาครัฐที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การรวมขีดความสามารถด้านการแปลและขีดความสามารถในการเป็นล่ามตามเวลาจริงได้อย่างไร เพื่อให้พนักงานภายในสามารถคงความสนใจอยู่ที่กระบวนการหลักของกฎหมายได้

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • สัญญาและข้อตกลง

  • สัญญากู้ยืม
  • สัญญาการค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
  • สัญญาการจัดจำหน่าย
  • สัญญาการอนุญาตใช้งาน
  • ข้อตกลงการซื้อหุ้น
  • ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล
  • สัญญาการเงิน
  • สัญญาการประกันภัย
  • ข้อบังคับบริษัท
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • ข้อตกลงสัญญาการให้บริการ
 • สิทธิบัตร

  • ลิขสิทธิ์
  • ใบรับรองการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
  • ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • การฟ้องศาลและคำตัดสินของศาล
  • การตรวจสอบสิทธิบัตร
 • อื่นๆ

  • ไฟล์เสียงสำหรับการดำเนินคดีในศาล
  • คู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน
  • การฝึกอบรมว่าด้วยจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
  • ประกาศนียบัตรการศึกษา
  • สูติบัตร