อนาคตของธุรกิจโภคภัณฑ์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอุปโภคบริโภคที่กำลังได้รับประโยชน์อย่างมากจากยุคโลกาภิวัฒน์ที่กำลังเติบโตขึ้น ต่างค้นพบโอกาสการทำตลาดที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางรออยู่เบื้องหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทต่างๆ ต้องสามารถผลักดันข้อความข่าวสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมข้ามเขตแดนภาษาและประเทศชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมมูลค่าของแบรนด์

บริษัทส่วนใหญ่ได้ขยายกระบวนการผลิตของตนไปในทวีปต่างๆ เรียบร้อยแล้ว องค์กรเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติมในการจัดการแรงงานทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการผลิตและจัดจำหน่าย พร้ัอมๆ กับการควบคุมต้นทุนและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางจดหมาย

ค้นหาว่า Verztec สามารถช่วยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตด้วยบริการเพิ่มประิสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อจัดการความต้องการด้านการสื่อสารทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร

นอกจากนี้ Verztec ยังสามารถช่วยจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพแอพพลิเคชันด้านภาษาศาสตร์เพื่อให้บรรลุและรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในทั่วทุกช่วงข้อกำหนดที่หลากหลายขององค์กร

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

  • การสื่อสารทางการตลาด
  • เว็บไซต์ ไซต์เอ็กทราเน็ตและอินทราเน็ต
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • แค็ตตาลอก (ออนไลน์และแบบตีพิมพ์)
  • คู่มือผู้ใช้
  • เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ / เอกสารอ้างอิงผลิตภัณฑ์
  • คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ / คู่มือติดตั้งฉบับย่อ / คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
  • จุดขาย บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
  • เอกสารข้อบังคับด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลองค์กร